Voorwaarden vakantiehuisje Schoorl Heereduin

Voorwaarden – © vakantiehuisjes Schoorl
Onze voorwaarden gelden voor overeenkomsten die per post, fax of internet afgesloten worden.

ARTIKEL 1 – Algemeen

Omtrent uw verblijf in de bungalow die u met deze overeenkomst gehuurd heeft, zijn de volgende regels opgesteld:

– In de bungalow mag niet gerookt worden.
– Het is niet toegestaan de bungalow met meer dan 4 personen te bewonen, tenzij op de overeenkomst anders staat beschreven.
– De huurder, gezinsleden, logés of bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de door Heereduin gestelde gedragsregels.
– Het is niet toegestaan om de bungalow onder te verhuren, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de familie E. Wegman.
– Schade in of aan de bungalow, inventaris of het terrein moet direct door de huurder aan de familie E. Wegman gemeld worden.
– Het is niet toegestaan om langer in de recreatiebungalow te verblijven dan op de overeenkomst vermeld staat.

ARTIKEL 2 – Aansprakelijkheid

– De familie E. Wegman en medewerkers van Heereduin zijn niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein van Heereduin of in de bungalow.
– De huurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, familie, logés of gasten veroorzaakt wordt; in of aan de bungalow, de inventaris, het terrein van Heereduin en de – andere opstallen en roerende goederen op het terrein van Heerduin. In geval van schade bent u aansprakelijk voor het gehele bedrag.

De borgstelling die u bij aankomst betaalt is slechts een voorheffing bij eventuele aansprakelijkheidstelling.
– De huurder is aansprakelijk voor schoonmaakkosten van de bungalow.
– Indien het schoonmaken van de bungalow door ernstige vervuiling, roken, het niet afwassen of andere oorzaken meer bedraagt dan de door de recreant betaalde voorheffing op de schoonmaakkosten, is de huurder ook aansprakelijk voor de meerkosten die hieruit voortvloeien en/of inkomstenderving als de bungalow hierdoor tijdelijk niet verhuurd kan worden.
– Na eventuele verrekening van schade wordt de borgsom of resterende  borgsom binnen 14 dagen op het door u opgegeven IBAN bankrekeningnummer teruggestort.

ARTIKEL 3 – Onderhoud en aanleg

De familie E. Wegman is verantwoordelijk voor het aanleg en onderhoud van voorzieningen van de bungalow. De huurder dient altijd toestemming en toegang tot de bungalow te verlenen als er noodzakelijke reparaties aan de bungalow of inventaris gepleegd moeten worden (dit is niet van toepassing op het reguliere onderhoud van de bungalow).

ARTIKEL 4 – Annulering

Tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode kunt u binnen 2 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren.
Na 2 dagen na de boekdatum geldt bij een annulering:
– binnen 30 tot 60 dagen voor aanvangsdatum 10% restitutie.
– binnen 60 tot 90 dagen voor aanvangsdatum 25% restitutie.
– binnen 90 tot 120 dagen voor aanvangsdatum 35% restitutie.
– vanaf 120 dagen voor aanvangsdatum 50% restitutie.

Het is niet toegestaan om bij een annulering de bungalow onder te verhuren, zonder dat daarvoor toestemming door de familie E. Wegman is verleend. Indien u een annulering plaatst heeft u geen recht meer op gebruik van de bungalow en zal de bungalow door de familie E. Wegman opnieuw te huur worden aangeboden.

Indien het door bijzondere omstandigheden (zoals brand/stormschade) niet verantwoord is de bungalow te bewonen, kan de familie E. Wegman deze overeenkomst annuleren en is E. Wegman niet aansprakelijk te stellen voor andere kosten dan de restitutie van het volledige bedrag van deze overeenkomst.

ARTIKEL 5 – Tussentijdse opzegging / ontruiming

Indien de huurder, familie, logé’s of gasten ondanks voorafgaande waarschuwing de verplichtingen uit deze overeenkomst of de gedragsregels niet nakomt kan de familie E. Wegman terstond de overeenkomst opzeggen. De recreant dient dan direct de bungalow te ontruimen en het terrein te verlaten.

Indien de recreant nalaat de bungalow te ontruimen en het terrein te verlaten is de familie E. Wegman gerechtigd op kosten van de recreant de bungalow te ontruimen en een verwijdering van het terrein te laten plaatsvinden.

ARTIKEL 6 – Incassokosten

Ten laste van de huurder respectievelijk de familie E. Wegman komen de door de ondernemer respectievelijk huurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na een schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 – Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren in de bungalow of op het terrein te houden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.